Страница 3 из 4

Перенос сайтов

СообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 15:50
t800
1. Команда, которая разархивирует архив .zip в заданную директорию.

Код: Выделить всё
unzip name.zip -d /var/www/


2. Команда, создающая базу данных mysql.

Код: Выделить всё
mysqladmin -u root -p password create basename


3. -=-, импортирующая в базу mysql данные из backupa [дампа] базы.

Код: Выделить всё
mysql -u username -p password basename < dumpname.sql


4. Настройка apache. Для этого нужно отредактировать 2 файла - /etc/apache2/apache2.conf И /etc/apache2/httpd.conf

Как менять, смотреть в backup-aпах соответствующих файлов.

Re: Всякая всячина

СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 23:44
t800

Re: Всякая всячина

СообщениеДобавлено: 11 мар 2018, 23:27
t800

Re: Всякая всячина

СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 11:26
t800

Re: Всякая всячина

СообщениеДобавлено: 10 апр 2018, 15:12
t800
Как собрать Консольный Сhat на Java на VPS

1) Ставим на VPS Java
2) Качаем исходники https://github.com/zhanggang807/Netty-Chat
3) Запускам скриптом https://github.com/albfan/mvnexec

Re: Всякая всячина

СообщениеДобавлено: 03 май 2018, 10:14
t800
duwd-t64c-cvf8-57jf

Re: Всякая всячина

СообщениеДобавлено: 03 июн 2018, 16:12
t800
Old version Google Plugin for Eclipsе Indigo

https://devstudio.jboss.com/updates/req ... 2-rel-r37/

Команда как качать:

Код: Выделить всё
wget -r --no-parent https://devstudio.jboss.com/updates/requirements/gwt/2.5.0.v201112160242-rel-r37/


Old version Google Plugin for Eclipsе Juno

https://devstudio.jboss.com/updates/req ... 2-rel-r42/

Код: Выделить всё
wget -r --no-parent https://devstudio.jboss.com/updates/requirements/gwt/3.0.1.v201206290132-rel-r42/

Re: Всякая всячина

СообщениеДобавлено: 02 июл 2018, 09:20
t800
Сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан,
Күз болып, дымқыл тұман жерді басқан.
Білмеймін тойғаны ма, тоңғаны ма,
Жылқы ойнап, бие қашқан, тай жарысқан.

Жасыл шөп, бәйшешек жоқ бұрынғыдай,
Жастар күлмес, жүгірмес бала шулай.
Қайыршы шал-кемпірдей түсі кетіп,
Жапырағынан айрылған ағаш, қурай.

Біреу малма сапсиды, салып иін,
Салбыраңқы тартыпты жыртық киім.
Енесіне иіртіп шуда жібін,
Жас қатындар жыртылған жамайды үйін.

Қаз, тырна қатарланып қайтса бермен,
Астында ақ шомшы жүр, ол бір керуен.
Қай ауылды көрсең де, жабырқаңқы,
Күлкі-ойын көрінбейді, сейіл-серуен.

Кемпір-шал құржаң қағып, бала бүрсең,
Көңілсіз қара суық қырда жүрсең.
Кемік сүйек, сорпа-су тимеген соң,
Үйде ит жоқ, тышқан аулап, қайда көрсең.

Күзеу тозған, оты жоқ елдің маңы,
Тұман болар, жел соқса, шаң-тозаңы.
От жақпаған үйінің сұры қашып,
Ыстан қорыққан қазақтың құрысын заңы.

Re: Всякая всячина

СообщениеДобавлено: 23 июл 2018, 17:06
t800
Генератор Sitemap.xml на Bash

Код: Выделить всё
#!/bin/bash
url="t800.kvkozyrev.org"
date=`date +%Y-%m-%d`
freq="weekly"
prio="0.5"
cd /root/scripts/
rm sitemap.xml
list=`wget -r --delete-after $url --reject=.rss,.gif,.png,.jpg,.css,.js,.txt,.ico, 2>&1 |grep "\-\-" |grep http | sed -e 's/&/&amp;/g' |awk '{ print $3 }'`
array=($list)
echo ${#array[@]} "pages detected for $url"
echo "<?xml version=\"1.0\" encoding=\"UTF-8\"?>
<urlset
      xmlns=\"http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9\"
      xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\"
      xsi:schemaLocation=\"http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
            http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd\">" > sitemap.xml;
for ((i=0;i<${#array[*]};i++)); do
echo "<url>
  <loc>${array[$i]:0}</loc>
  <priority>$prio</priority>
  <lastmod>$date</lastmod>
  <changefreq>$freq</changefreq>
  </url>" >> sitemap.xml;
done
echo "</urlset>" >> sitemap.xml;
#notify google
#wget -q --delete-after http://www.google.com/webmasters/tools/ping?sitemap=http://$url/sitemap.xml
cp sitemap.xml /var/www/t800/
rm -r ${url}
exit 0

Как дать права пользователю в MySQL

СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 12:53
t800
Первая команда

mysql -u root -p

Вторая команда

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES ON имя_базы.* TO 'имя_пользователя'@'localhost' IDENTIFIED BY 'пароль';


Примечание имя базы без кавычек, имя пользователя и пароль в одинанрных кавычках


Как включить httpd.conf в Apache2 (это нужно для Создания Виртуальных Хостов)


Открываем в редакторе /etc/apache2/apache2.conf

И дописываем в самый низ строки

#
#
# enable httpd.conf
Include /etc/apache2/httpd.conf

Пример HTTPDcfg писал(а):ServerName server
Timeout 100
KeepAlive off
MaxKeepAliveRequests 1
KeepAliveTimeout 1
MaxClients 5
MaxRequestsPerChild 100


<VirtualHost 88.88.88.88:80>
ServerName serverdef
DocumentRoot /var/www/default
</VirtualHost>

<VirtualHost 88.888.888.888:88>
ServerName site.kz
DocumentRoot /var/www/site
</VirtualHost>

<VirtualHost 88.888.888.888:88>
ServerName http://www.site.kz
Redirect 301 / http://site.kz/
</VirtualHost>


sudo chown -R www-data\: /var/www/yousitefolder/

И что надо делать, если вдруг при открытии сайта пишет 404, но все файлы/настройки сервeра в порядке.

Открываем в nano конфиг /etc/apache2.conf и ищем такой фагмент:

Код: Выделить всё
<Directory /var/www/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
</Directory>


Меняем None на All - тогда apache не будет игнорировать сценария .htacсess сайта